• Agriculture

    Agriculture

    The Balsamon Farm established in order to restore the Balsamon tree to the shores of the Dead Sea, and today serves as an Agricultural R&D Nursery.

פיטום הקטורת בחוות האפרסמון

שבתאי שירן – "מורשת הגליל"

"פיטום הקטורת הצרי הצפורן החלבונה והלבונה", אמרתי כמנהגי מידי בוקר ואז הפנמתי לפתע שאין לי מושג וחצי מושג מה ממלמלות שפתי, מה הן אותן צרי וצפורן וחלבונה ולבונה ואפילו הרהור קל של אפיקורסות עלה במוחי שיתכן שגם המהנדס מימיני ועורך הדין משמאלי אינם בקיאים באותם קטעים הנאמרים בשעה  שכולנו נחפזים כבר  לקפל את הטליתות, ולחוש לעבודה.

אודה, הנושא הציק לי עד כדי כך שנכנסתי למכוניתי ירדתי דרומה לבקעת הירדן החמה, שם על כביש מס' 1 היורד מירושלים ליריחו תחילה  שוכן קיבוץ אלמוג ובפאתיו חוות האפרסמון של גיא ארליך המגדל את צמחי הבשמים המיועדים לסממני הקטורת המפורסמים.

טיילנו במשתלה, זה היה כמו טיול בשיר השירים, בין המור והלבונה, בין הכרכום לקינמון (לא הקינמון מהתבלינים) וגיא שריח הקטורת עלה באפו היה במצב רוח מרומם.

נתחיל עם הצרי, הראשון מבין סממני הקטורת, מה הוא אותו צרי? שאלתי.

על פי החוקרים, הצרי של המשנה הוא הנטף המקראי (שמותל, לד(  והנטף אינו אלא השרף הנוטף מעצי הקטף כפישזיההאותורבןשמעוןבןגמליאל בבריתא המפורסמת הנאמרת כל בוקר ומקורה בגמרא (כריתות, ו, א)   ואותו צרי הוא הוא האפרסמון המפורסם של ימי בית שני, לא האפרסמון הכתום של ימינו, מדגיש גיא, שגורם לעצירות! כי אם האפרסמון המקורי המזוהה עם Commiphora gileadensis ממנו הפיקו את הבושם היוקרתי בעולם של אז, זה שבנות ירושלים היו מחביאות בנעלים בכדי לעשות "קווץ'" בשעה שחלף בחור נאה מה שגרם לבחורים לחוש אהבה מחלחלת בגופם (שבת, סב,ב), גם מלכת שבא אהבה את הבושם הזה והביאה את עץ האפרסמון כמתנה למלך שלמה עד כי  " לֹא בָא  כַבֹּשֶׂם  הַהוּא עוד לרוב"  (קדמוניותח, ו, ו, מלכים א,י), ואפילו החכמים לא היו אדישים לריחו ורבי יהודה קבע לו ברכה מיוחדת "בורא שמן ארצנו" (ברכות, מג,א).

ישבנו על הספסל בגן, גיא מזג תה,  ערבב את נטף האפרסמון עם המור והלבונה והבעיר, ריח קטורת עלה באויר בשעה שהעשן התפזר לכל עבר, לא היה זה עמוד העשן היפה שהיה מיתמר בבית המקדש כמקל כלפי מעלה, נראה שבנושא הזה גיא עוד צריך להתמחות, אלא שגם בימי בית שני היה זה סוד שמור לבית אבטינס שגבו על כך שכר כפול ומכופל ולא הצליחו אחרים לחקותו.(תוספתא, יומא, ב,ו) כך שאי אפשר לבוא בטענות לגיא. ברגע של גילוי נפש התוודה גיא כי לא הכול מושלם כי את הנרד החלבנה והקושט טרם מצא אך הוא אופטימי.

תובנה הבליחה בתוכי. אמור לי גיא, שאלתי, מחר בע"ה יבנה המקדש, אתה ערוך ומוכן?

מסתבר שגיא, בחור חילוני למהדרין, לא עוסק בשאלות של בנין המקדש, הקטורת "הדליקה" אותו והוא "מכור" לעניין שחזור המקורות החקלאים של העם היהודי, למרות זאת הוא התחייב כבר לרב ישראל אריאל ממכון המקדש לסייע ככל יכולתו והם מנסים לקדם מיזם משותף בתקווה שימצא משקיע חיצוני בינתיים הואכבר שבע שנים בחווה ורואה כיצד עם ענן הקטורת עולים גם חסכונותיו השמימה. "חשבתי שהאפרסמון יפרנס אותי ובינתיים אני מפרנס את האפרסמון" הוא אומר.

נפרדנו, לקראת ט' באב אני מאחל לכולנו שיבנה בית המקדש במהרה ואז, בין יתר הדברים הטובים, יהיה צורך עצום בסממנים של גיא. ובינתיים אני ממליץ, בקרו בחוות האפרסמון אצל גיא, האיש המיוחד עם חלום הקטורת, טל' 0524498200